Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

Wersja 2021.01

Zatwierdzone na spotkaniu członkowskim 30-06-2021

Ogólne

Artykuł 1

Te zasady  obejmują terminologię statutu oraz inne przepisy i regulacje oparte na Stowarzyszeniu  Holenderskiej  Księgi Stadnej dla Tinkerów. Jeżeli statuty lub regulacje  nie będą zapewnione Zarząd podejmie decyzję.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Artykuł 2

 Niniejszy przepisy regulują  inspekcję ogierów zarejestrowanych w Księdze Stadnej lub są zgłoszone do rejestracji w celu krycia klaczy zgodnie z prawem. Niniejszy regulamin reguluje również – niezależnie od obowiązujących przepisów ustawowych – sposób w którym ogiery są oceniane pod kątem ich cech, zachowania i doskonalenia rasy, o ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady te także regulują również inspekcję pod kątem włączenia ogierów, klaczy, wałachów, źrebiąt oraz 2 YO w księgach stadnych i rejestrach stowarzyszenia. Zasady te regulują również system przyznawania premii opartych na inspekcji  ogierów, klaczy, wałachów i źrebiąt.

KONTROLE OGÓLNE

Artykuł 3

 1. Kontrole będą przeprowadzane przez  komisję inspekcyjną, najlepiej składającą się z co najmniej dwóch członków komisji (kontrole ogierów powinny składać się z co najmniej trzech członków komisji). Członek komisji sędziowskiej nie może być członkiem Zarządu.
 2. W przypadku kontroli pokontrolnej oraz możliwych kontroli pośrednich, zarząd zdecyduje  jak wielu członków komisji  przeprowadzi inspekcję.
 3. Jeśli Tinker podany jest inspekcji, a został wyhodowany, sparowany lub jest potomstwem zwierzęcia hodowlanego przez jednego z członków Komisji Inspekcyjnej, lub jest jego własnością, lub członek jest zaangażowany w inny sposób, dany członek komitetu zostaje zastąpiony na całą część inspekcji. Powyższe dotyczy również członka rodziny w I  lub II stopniu lub  członka tego samego gospodarstwa domowego.
 4. Jeśli członek komisji  posiada zatwierdzonego ogiera i/lub ma dostępnego ogiera, zostanie wykluczony z oceniania  ogierów we własnym kraju.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

PROFIL CZŁONKA KOMISJI

Artykuł 4 Profil

Członkowie komisji muszą spełniać następujący wymagania :

 1. Członkowie jury powinni  pomyślnie ukończyć kurs jurorski w uznawanej organizacji,  w razie potrzeby powinni przejść skrócone szkolenie wewnętrzne;
 2. Być w stanie propagować politykę oceniania stowarzyszenia
 3. Powinien posiadać dobre umiejętności komunikowania się oraz posiadać odpowiednią wiedzę na temat hodowli.
 4. Powinien posiadać  wystarczającą wiedzę na temat charakterystycznych cech hodowli Tinker.
 5. Musi być w stanie wygospodarować wystarczająco dużo czasu podczas ocen dla stowarzyszenia.
 6. Powinien być w stanie współpracować w  zespole podczas oceniania.
 7. Powinien uczestniczyć w dniu synchronizacji raz w roku (obowiązkowo)
 8. Powinien co najmniej brać udział w  3 wystawach rocznie  aby pozostać w kontakcie z rasą.

Artykuł 5

PROFIL KOMITETU HODOWLANEGO

Komisja Hodowlana jest komisją doradczą Zarządu i powoływaną przez Zarząd. Udziela rad zgłaszanych i niezgłaszanych. Ostateczna odpowiedzialność oraz decyzyjna spoczywa na Zarządzie. Członkowie CF muszą przestrzegać następującego profilu:

 1. Członkowie CF mogą  klasyfikować konie w wieku 3 lat i starsze jeśli nastąpi taka potrzeba,

zwykle w porozumieniu z komisją. Zarząd może w każdej chwili  powierzyć innej osobie dodatkowe zadanie w tej sprawie.

 • Powinien posiadać umiejętność propagowania polityki sędziowskiej stowarzyszenia.
 • Powinien być w stanie  rozpoznawać typowe cechy charakterystyczne ras opisanych               w regulaminie odnośnie konia.
 • Powinien posiadać  dobre umiejętności społeczne ,posiadać wiedzę oraz blisko związany         z rasą  Tinker.
 • Musi mieć wystarczającą ogólną wiedzę na temat anatomii konia.
 • Powinien śledzić synchroniczne spotkania raz w roku (jeśli to możliwe).
 • Powinien umieć pracować w zespole.

SĘDZIOWANIE

Artykuł 6 Sędziowanie

Inspekcje odbywają się w terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję. Zarząd zapewnia, że ​​zainteresowane strony zostaną powiadomione w odpowiednim czasie , miejscu kontroli i opublikuje je w czasopiśmie stowarzyszenia, na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

KONTROLA I POKONTROLA OGIERÓW DO CELÓW HODOWLANYCH

Artykuł 7    Inspekcja

Stowarzyszenie uznaje następujący sposób inspekcji ogierów w celu zapładniania klaczy, mianowicie poprzez coroczną krajową inspekcję ogierów,  coroczną krajową obserwację lub inspekcję okresową w taki sam sposób jak inspekcję uzupełniającą, koszt ponosi wnioskodawca.

Artykuł 8   Weterynarz

Zarząd wyznaczy co najmniej jednego weterynarza jako doradcę komisji inspekcji ogierów. Dany lekarz weterynarii ma jeden głos w komisji inspekcji ogierów.

Artykuł 9

 1. Zwołanie Komisji  odbywa się będzie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia. Jeden z członków zostanie wyznaczony przez zarząd na przewodniczącego Inspekcji Ogierów.
 2. Posiedzenia Komitetu Inspekcji Ogierów są zwoływane  w imieniu Zarządu.
 3. Przewodniczący zarządu lub inny członek  w tym celu powołany  ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji inspekcji ogierów  a także ma  doradczy głos podczas spotkania.
 4. Członek zarządu, który sam zgłosił ogiera do inspekcji  wykluczony jest ze spotkania  w tym posiedzeniu komisji inspekcji ogierów. Jeśli to konieczne, zarząd może powołać dodatkową osobę do zasiadania w tej komisji inspekcyjnej  będącą członkiem komisji  hodowlanej lub inny członkiem zarządu.

Artykuł 10   Decyzje

Wszystkie decyzje w komisji rewizyjnej podejmowane są większością głosów

Artykuł 11

Właściciel lub hodowca, który chce oddać ogiera do pierwszej kontroli  zobowiązany jest do złożenia formularza przed ostatecznym terminem wskazanym w organie stowarzyszenia. Formularz należy przesłać w formie elektronicznej i zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania właściciela lub opiekuna,  adres e-mail;
 2. Imię, wiek, numer transpondera i numer dożywotni ogiera
 3. Jeżeli ogier przechodził wcześniej inspekcję, miejsce i data poprzedniej inspekcji
 4. W przypadku księgi stadnej ogiera, obowiązkowe są następujące informacje: imię ojca, numer  transpondera ojca, imię matki oraz numer transpondera matki
 5. W przypadku rejestracji w innej księdze stadnej, należy podać nazwę księgi stadnej
 6. Należy zaznaczyć czy jesteś członkiem księgi stadnej, jeśli tak, podaj numer członka księgi stadnej.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

Koszty inspekcji są ustalane przez coroczne członkowskie spotkania (koszty uczestnictwa) Koszty obejmują inspekcję weterynaryjną i badanie poprzez sędziów i wykluczają obowiązkowi profil DNA, paszy, badania nasienia i badania rentgenowskie.  Kwotę należy wpłacić we wcześniej określonym czasie przez Zarząd. Rejestracja jest obowiązkowa. W przypadku rezygnacji z powodu choroby należy przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie wpisowego lub o przeniesieniu ogiera do testu po kursie lub bezpośredniej inspekcji. W zasadzie nie będą dokonywane żadne zwroty pieniężne po upływie terminu. Jeśli Zarząd zdecyduje inaczej, poniesione koszty zostaną odliczone ze zwrotu.

Artykuł 12    Prześwietlenie

Podczas kontroli ogierów do reprodukcji zostanie wykonane prześwietlenie rentgenowskie pod kątem wszelkich wad dziedzicznych zgodnie z listą ustaloną przez Zarząd. Wyniki tego badania będą przechowywane w archiwum księgi stadnej i publikowane na stronie internetowej. Dodatkowo każdy ogier poddany inspekcji musi okazać  potwierdzenie wyników egzaminu PSSM1 i/lub rodziców ogiera o którym mowa. Każdy ogier musi być wolny od PSSM1, zanim będzie mógł uzyskać licencję na hodowlę lub zostać wyznaczony do reprodukcji.

Artykuł 13

 1. Do inspekcji ogierów minimalny wiek to trzy lata  począwszy  od 1 stycznia , obowiązuje rok urodzenia.
 2. Ogiery dopuszcza się do kontroli pokontrolnej lub do kontroli okresowej:
 1. Ogiery zgłoszone do regularnej inspekcji ogierów, nieobecne ze względów weterynaryjnych. Świadectwo weterynaryjne będzie przedłożone w ciągu trzech dni roboczych po odwołaniu. 
 2. Ogiery zarejestrowane do regularnych inspekcji, które są nieobecne z powodu  udokumentowanego przypadku siły wyższej, będą poddanie ocenie zarządu
 3. Ogiery zakupione i/lub sprowadzone trzy tygodnie przed lub po inspekcji.

Artykuł 14  Inspekcja weterynaryjna

Wszystkie ogiery, które po raz pierwszy pojawią się na przeglądzie zostaną poddane badaniu weterynaryjnemu  z którego zostanie sporządzony raport. Wyniki inspekcji zostaną zapisane w archiwum księgi stadnej i opublikowane na stronie internetowej.

Artykuł 15

Wyniki wszystkich ogierów pojawionych się na inspekcji będą opublikowane  w czasopiśmie stowarzyszenia, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

KLASYFIKACJA SEKCJI OGIERÓW

Artykuł 16

Ogiery można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. Ogiery 3-4 letnie (HB1, HB2, ABT lub ABK) dopuszczenie tymczasowe – mają obowiązek powrócić kiedy osiągną wiek 5 lat.
 2. Ogiery 5 letnie i starsze (HB1, HB2, ABT lub ABK) – ostateczna akceptacja
 3. Ogiery 7 lat i starsze (HB1, HB2, ABT i już zatwierdzone) – Model

Ogiery w każdym wieku, które nie zostały zatwierdzone jako ogiery hodowlane mogą być również zarejestrowane do inspekcji Premium lub mogą być prezentowane do certyfikatu reprodukcji w przypadku dodatkowej księgi, omawiane ogiery nie otrzymują licencji na hodowlę.

Artykuł 17

Oceniając ogiery oprócz wyglądu zewnętrznego, wliczając w to chód oraz kłus, typ, charakter i rodowód również będą brane pod uwagę. Ogiery zgłoszone do zatwierdzenia niezależnie od wieku zawsze powinny otrzymać co najmniej 70 punktów za typ. Zaokrąglanie tej liczby jest niedozwolone chyba że zarząd wyrazi na to zgodę w bardzo wyjątkowych przypadkach. Suma punktów musi wynosić co najmniej 210, aby otrzymać licencję hodowlaną.

Artykuł 18

Inspekcja składa się z trzech części .

Z inspekcji weterynaryjnej, z prezentacji na twardym gruncie, obydwie pod kontrolą i swobodnie, na miękkim gruncie.

Jeśli część inspekcji zostanie ukończona następujący punkty muszą być uzupełnione

 1. Jeśli część inspekcji została przeprowadzona i ukończona właściciel lub opiekun ogiera będzie powiadomiony  o wyniku natychmiast po kontroli. W przypadku braku zgody właściciela lub opiekuna na wynik, właściciel lub opiekun zostanie  poinformowany o powodach. W razie potrzeby powiadomienie to zostanie złożone na piśmie.
 2. Jeśli ogier zostanie zaakceptowany do wszystkich trzech komponentów  zostanie skierowany na badanie rentgenowskie.
 3. Przewodniczący komisji wskaże ważność zatwierdzenia certyfikatu.

PRZEGLĄD

Artykuł 19 Ponowna inspekcja

W ciągu ośmiu dni od powiadomienia, że ​​ogier nie dostał pozytywnej opinii  właściciel lub opiekun

 Niezatwierdzonego ogiera może wystąpić do biura księgi stadnej z prośbą o ponowną inspekcję. Koszty ponownej kontroli będą ustalana corocznie. Należną kwotę należy uiścić w tym samym czasie co wniosek.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

Artykuł 20

Ponowna kontrola o której mowa w art. 19 nie jest  przeprowadzana przez  tą samą komisję, która

przeprowadzała  oryginalną inspekcją ogiera. Ponowna inspekcja odbędzie się w ciągu 6 tygodni po regularnym przeglądzie ogierów. Opis procedur w dniu inspekcji będzie zawarte w katalogu inspekcji.

TESTOWANIE POTOMSTWA

– jeszcze nie wprowadzone-

Decyzja Zarządu kiedy będzie zastosowane

Artykuł 21

 1. Zarząd po wysłuchaniu opinii Komisji Doboru Ogierów narzuca obowiązek pokazania potomstwa ogierów. Koszty do tego pokazu ponosi właściciel ogiera.
 2. Potomstwo danego ogiera będzie można pokazać tylko raz w roku, należy zrozumieć że można złożyć wniosek o ponowną ocenę tego samego potomstwa. Ponowna ocena musi mieć miejsce w tym samym roku co badanie potomstwa, musi być wykonana pisemnie w ciągu ośmiu dni od otrzymania wyników.
 3. Ponowna ocena innego potomstwa tego samego ogiera nie odbędzie się
 4. Zarząd, po wysłuchaniu komisji sędziowskiej, może w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne

ze względu na swoją politykę,  zgłosić nową inspekcję dla potomstwa.

 • Jeżeli właściciel lub opiekun ogiera nie wywiąże się z obowiązku nałożonego mu przez  Zarząd. Zarząd może podjąć decyzję o cofnięciu lub ograniczeniu licencji hodowlanej dla ogiera.
 • Procedura przeprowadzenia nowej kontroli potomstwa zostanie opracowana przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez osobę/osoby wyznaczone przez zarząd.

DALSZE WARUNKI TO :

 1. Opis rasy i typ musi dotyczyć ogiera
 2. Ogier nie mógł być wcześniej oceniany na podstawie potomstwa.
 3. Liczba pokazanych potomstw musi wynosić 20% liczby zarejestrowanych klaczy, które ogier pokrył, licząc od czasu kiedy ogier dostał potwierdzenie jako ogier hodowlany, do tego i poprzedzającego roku w którym odbywa się ocena.
 4. Pokazana grupa potomstwa musi składać się z proporcjonalnej liczby potomstwa w sezonie reprodukcji
 5. Źrebakom podczas pokazu musi towarzyszyć matka
 6. Komisja, która jest odpowiedzialna za ocenę potomstwa jest  ta sama .Zadaniem Komisji  jest coroczny przegląd lub kontrola pokoleniowa ogierów w państwowej służbie stadniny. Ponowna ocena rodowodu to zadanie zupełnie innej komisji, która zajmowałaby się również ponowną oceną ogierów  w stadninie.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

ANALIZA NASIENIA

Artykuł 22

Wszystkie ogiery zatwierdzone podczas selekcji mają możliwość poddania się badaniu jakości nasienia przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Utrechcie lub inną uznaną stację sztucznego unasienniania, która ma możliwość sporządzenia oficjalnego raportu nasienia dzięki czemu stowarzyszenie może: opublikować wynik na życzenie właściciela/posiadacza ogiera.

Podczas kontroli ogierów każdy ogier jest badany pod kątem narządów płciowych, które nie powinny wykazywać  żadnych nieprawidłowości oba jądra powinny być wyczuwalne i widoczne, a maksymalna różnica między jądrami powinna wynosić 30%. Jeśli ogier nie spełnia tych wymagań to będzie odrzucony do celów reprodukcji.

Koszty badania oraz koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa właściciel i/lub opiekun ogiera.

WYMAGANIA JAKOŚCI NASIENIA

W porozumieniu z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Księga Stadna może narzucić ograniczenia odnośnie reprodukcji lub nawet wykluczyć ogiera z usługi stadniny, jeśli nie osiągnie zadowalających wyników w zakresie dobrowolnej analizy nasienia.

Warunki hodowlane publikowane są w Battie na początku sezonu rozpłodowego.

Wyniki są publikowane w czasopiśmie stowarzyszenia, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

BADANIA RENTGENOWSKIE

Artykuł 23

Koszty egzaminu jak również koszty transportu i ubezpieczenia ponosi właściciel i/lub opiekun ogiera.

Wszystkie zatwierdzone ogiery muszą mieć prześwietlenie stawów skokowych, tylnych nóg i kopyt.

Badanie rentgenowskie może odbyć się przed dopuszczeniem ogiera lub w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu ogiera .

Badanie musi odbyć się u lekarza weterynarii PROK.

PROK weterynarz: Weterynarz lub klinika dla zwierząt uprawniona do wykonywania prześwietleń w ramach Projektu Badanie Medyczne Koni.

Weterynarz musi wydać oświadczenie/raport z wynikami.

Raport ten powinien być udostępniony w księdze stadnej.

 Lekarz weterynarii powinien sporządzić  raport wyraźnie zaznaczając : tak/nie/ sprzeciw

 reprodukcji.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

BADANIE RODZICIELSKIE/TEST DNA

Artykuł 24

 Inspekcja Księgi Hodowlanej i rejestracja ogierów w celu rozpłodu klaczy także uwzględnia testy DNA w którym zarejestrowany jest profil ogiera o którym mowa. Jeśli chodzi o test z inicjatywy komisji, koszty ponosi księga stadna gdy nie przeprowadzono uprzedniej konsultacji z właścicielem/opiekunem zwierzęcia.

KRZYŻOWANIE

Artykuł 25

 1. Księga Ogólna (ABK) – Skrzyżowanie – całe potomstwo kombinacji z  Mastar Księga 1, Mastar

               Księga 2 lub Ogólna Księga Tinker z koniem zupełnie innej rasy,  przez co potomstwo nie jest              

               wystarczająco typowe dla rasy, aby zostać oznaczonym jako Tinker.

 • Potomstwo z ABK X HB1, HB2 musi zostać ocenione pod kątem typu rasy zanim będzie mogło być zarejestrowane. Ocenę tę należy przeprowadzić przed ukończeniem 3 roku życia. Do czasu tej oceny potomstwo zostanie zarejestrowane w ABK. Jeśli oceni się, że są w wystarczającym typie rasy będą zarejestrowane w HB2.
 • Źrebięta należy rejestrować i oceniać  racic jak źrebięta z HB1, HB2 lub ABT. Oszacowanie

odbywa się na podstawie budowy i ruchu. Torowanie jest takie samo jak dla źrebiąt z HB1,

HB2 lub ABT. Źrebięta w kategorii ABK mają, jeśli jest 1 lub więcej źrebiąt z I premią, podzielone pomiędzy płcią, mają własne mistrzostwa i zostają niniejszym oddzielone od wszystkich źrebiąt HB1, HB2 i ABT.

 • Roczne i 2 letnie będą oceniane na podstawie wyglądu zewnętrznego i ruchu. Torowanie jest takie samo jak dla źrebiąt HB1, HB2 lub ABT. Roczniaki/2 letnie w kategorii ABK mają, jeśli jest jeden lub więcej uczestników z I premią, podzieloną ze względu na płeć, własne mistrzostwa i  zostają oddzielone od wszystkich uczestników HB1, HB2 i ABT.
 • Ogiery w wieku co najmniej 3 lat mogą być zarejestrowane do kontroli premium i na

inspekcja do celów hodowlanych. Po zarejestrowaniu w sekcji ABK koń będzie najpierw oceniany na typ. Jeśli zawodnik ma ocenę typu <60 punktów pozostanie w przekroju poprzecznym.

 • Koń będzie wtedy oceniany tylko pod względem wyglądu zewnętrznego i ruchu i otrzyma premię oparte na tym;
 • 1st Premium 140 punktów lub więcej

       •    2nd Premium 120-139 punktów

               •   3rd Premium Mniej niż  120 punktów

Ogiery z  I Premium  mogą być przydzieleni do obsługi stadniny. Muszą wtedy tak jak ogiery przypisane do kategorii HB1, HB2 lub ABT przejść przez badanie radiologiczne i egzaminy przed tym jak  zostanie wydana licencja hodowlana.

Jeśli uczestnik otrzyma 60 lub więcej punktów za typ, właściciel/menedżer może wybrać, po konsultacji z komisją inspekcyjną i/lub z zarządem, aby koń uczestniczący awansował do HB2. Jeśli decyzja zostanie podjęta, aby to zrobić, koń będzie oceniany jako „Tinker”, uważany wtedy  jest odpowiedni typ . Zaokrąglanie oceny typu jest niedozwolone, chyba że zostało to zatwierdzone przez

Zarząd.

 • Klacze i wałachy w wieku co najmniej 3 lat i starsze będą oceniane jako pierwsze pod względem typu, gdy wchodzą do sekcji ABK. Jeśli zawodnik ma klasyfikację typu <60 punktów, pozostanie w przekroju poprzecznym.. Koń będzie wtedy oceniany tylko pod względem wyglądu zewnętrznego i ruchu, otrzyma Premium na podstawie tych wyników.
 • 1st premium 140 punktów lub wyżej

•     2nd premium 120-139 punktów

•     3rd premium mniej niż  120 punktów

Uczestnicy, którzy otrzymają 1st Premium są automatycznie wytypowani  na Championa we własnej sekcji, zgodnie z którym podział jest robiony pomiędzy klacze i wałachy.

Jeśli uczestnik zdobędzie więcej niż 60 punktów za typ, właściciel lub menager może wybrać po konsultacji z komisją inspekcyjną i/lub z zarządem, aby koń uczestniczący awansował do HB2. Jeśli decyzja zostanie podjęta, aby to zrobić, koń będzie oceniany jako „Tinker”, uważany wtedy  jest odpowiedni typ . Zaokrąglanie oceny typu jest niedozwolone, chyba że zostało to zatwierdzone przez Zarząd.

KONTROLA I POKONTROLA KLACZY, WAŁACHÓW I ŹREBIĄT ABY WPROWADZIĆ JE  DO

KSIĘGI GŁÓWNEJ LUB POWSZECHENEJ

Artykuł 26

 1. Inspekcja pod kątem wpisu klaczy i wałachów do księgi stadnej, rejestracyjnej lub generalnej

odbędzie się zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

 • Inspekcja klaczy i wałachów jest inspekcją zewnętrzną. Klacze i wałachy co najmniej trzyletnie licząc od 1 stycznia roku urodzenia mogą być zaprezentowane.
 • Zgłoszenie w celu sędziowania można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego określonego przez zarząd. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć przed ostatecznym terminem o którym mowa w czasopiśmie stowarzyszenia.

Opłatę wpisową należy uiścić w wyznaczonym terminie w sposób wskazany przez zarząd. Rejestracja zobowiązuje do uiszczenia wpłaty.

Rejestrację można wycofać bezpłatnie przed datą ostatecznego terminu. W przypadku rezygnacji  z powodu choroby, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie. Zarząd może zdecydować o zwrocie wpisowego lub przenieść  konia na kolejną inspekcję. Zasadniczo nie będą dokonywane żadne zwroty za anulowanie po końcowym terminie. Jeżeli Zarząd postanowi inaczej poniesione koszty zostaną odliczone.

Opis samego przebiegu dnia sędziowania zostanie zamieszczony w katalogu sędziowania.

Artykuł 27

Jeżeli klacz lub wałach nie figuruje w księdze głównej lub księdze ogólnej właściciel lub opiekun

może w terminie 14 dni od dnia kontroli zwrócić się  do Zarządu pisemnie o ponowną kontrolę,

koszt ponosi wnioskodawca.

Ponowna kontrola musi zawsze mieć miejsce w tym samym roku kontroli.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

ŹREBIĘTA

Artykuł 28

 1. Podczas inspekcji źrebaka minimalny wiek  to 4 tygodnie w dniu inspekcji
 2. Źrebięta które wypadną poza terminem inspekcji ze względu na ten limit wiekowy mogą złożyć wniosek do Zarządu o wstęp.
 3. Źrebięta (z księgi rodowodowej) muszą być prezentowane przy matce.
 4. Źrebięta muszą być wyposażone w transponder przed ukończeniem 6 miesiąca życia. Można to zrobić w dniu Inspekcji.

ZEWNĘTRZNE PREMIUM I SYSTEM PREDYKAT

Artykuł 29

 1. Premium jest przyznawane jedynie raz w roku
 2. Konie są klasyfikowane w kategoriach według płci, wieku i rodowodu
 3. Punkty będą przyznawane na podstawie przygotowanych formularzy. Formularz klasyfikacji typu i formularz oceny sędziów.
 4. Księga główna i księga ogólna będą miały następujące premie:

a. Pierwsze premium

b. Drugie Premium

c. Trzecie premium

PREDYKACJA GWIAZDA/MODEL

Artykuł 30

Księga Stadna uznaje następujące predykaty:

a. Predykat Gwiazda (HB1, HB2, ABT)

b.  Predykat model (HB1, HB2, ABT)

Predykat Gwiazda

Dla wszystkich wałachów i klaczy w wieku co najmniej 3 lat uczestniczących w Przeglądzie Regularnym. Punkty za typ podane przez sędziów lub członka CF muszą wynosić co najmniej 70 punktów. Zaokrąglanie tej liczby jest niedozwolone chyba że zostanie to wyjątkowo zatwierdzone przez zarząd.

Suma punktów musi wynosić co najmniej 210 aby otrzymać pierwszą premię i gwiazdę.

Predykat Model

Dla wszystkich wałachów i klaczy,  mających co najmniej 7 lat,  które biorą udział w przeglądzie centralnym w Sekcji  Model i wcześniej otrzymały Predykat Gwiazdy. Musi być co najmniej jeden rok między otrzymaniem Predykatu Gwiazdy i uczestnictwem w Sekcji Modelek.

Punkty za typ przyznawane przez sędziów lub członka CF powinny wynosić co najmniej 75 punktów. Zaokrąglenie nie jest dozwolone, ​​chyba że zostanie wyjątkowo zatwierdzona przez zarząd.

Suma punktów powinna wynosić co najmniej 210, aby otrzymać Predykat Modelowy.

Artykuł 31

Księga stadna rozpoznaje także Premium dla źrebiąt (źrebięta, roczniaki i 2 letnie)

 1. Pierwsze Premium
 2. Drugie Premium
 3. Trzecie Premium

Artykuł 32

Zarząd przekaże komisji  wytyczne dotyczące rozgraniczenia oceny, zarówno pod względem premii, rodzaj i predykatu.

Artykuł 33

System punktowy za prawybory:

Konie 3 lata i starsze:

Suma punktów zbudowana z trzech składowych: punkty za typ, punkty za budowę, punkty za

ruch (średnia chodu i kłusu).

•  Pierwsze Miejsce Premium + Gwiazda 210 punktów lub wyższa,  co najmniej 70 punktami za typ

•  Pierwsze  Miejsce Premium 210 punktów lub więcej

•  Drugie miejsce Premium 180-209 punktów, co najmniej 65 punktów za typ

•  Trzecia Premia poniżej 180 punktów, co najmniej 60 punktów za typ

Mniej niż 65 punktów za typ skutkuje automatycznie trzecią premią, niezależnie od sumy punktów za

budowę i ruch.

Źrebięta które mają co najmniej 2 lata:

Całkowita liczba punktów składających się z dwóch składowych: punkty za budowę, punkty za ruch

(średnia chodu i kłusu)

• Pierwsza  Premium 140 punktów lub więcej

• Drugie Premium  120-139 punktów

• Trzecie Premium mniej niż 120 punktów

Artykuł 34

Przed oceną Tinkera 3 letniego przez komisje, najpierw odbędzie się klasyfikacja typu zgodna z ustalonymi opisami typów. Dla każdego konia zostanie wskazany prowizoryczny typ w wieku od 3 do 6 lat. Ostateczny typ pojawi się gdy dany koń zostanie oceniony (ponownie) w określonym wieku gdy będzie miał 7 lat i więcej.

Protokół inspekcji stowarzyszenia Holenderskiej Księgi Stadnej dla Tinkerów

(ogiery, klacze, źrebięta i wałachy)

SZCZEPIENIA

Artykuł 35

Szczepienia muszą być uwzględnione w paszporcie, jest to sprawdzane. Jeśli szczepienia zostały wzięte z książeczki szczepień przez weterynarza, muszą  być wpisane „podstawowe szczepienie w porządku “

Zgodnie z przepisami NSvT  koń musi być zaszczepiony przeciwko grypie zgodnie z następującym schematem: pierwsze dwa szczepienia minimum 21 dni i maksimum 92 między nimi,  następnie koń musi być ponownie zaszczepiony w ciągu roku  ostatniego szczepienia.

Jeśli paszport konia nie będzie zawierał odpowiednich szczepień,  będzie to skutkowało  ostrzeżeniem podczas inspekcji, która zostanie zarejestrowane w systemie. Jeśli szczepienia nie będą odpowiednie podczas udziału w (kolejnym) wydarzeniu, oznacza to będzie wykluczenie.

Źrebięta muszą mieć co najmniej cztery miesiące zanim będą mogły zostać zaszczepione (w związku z odpornością przez siarę).

PASZPORT KONIA

Artykuł 36

Konie Tinker wyposażone w transponder mogą ubiegać się o paszport w księdze stadnej lub być zarejestrowane w Holandii za pośrednictwem NSvT.

Transponder można zastosować podczas inspekcji lub w domu.

Konsultant paszportowy lub weterynarz zastosuje transponder.

Konsultant paszportowy robi zdjęcia wszystkich czterech boków konia.

Źrebięta do 6 miesiąca życia bez transpondera i paszportu mogą brać udział w kontroli na kopytach ich matki. Konie starsze niż 6 miesięcy nie mogą być przewożone bez transpondera i paszportu , można im dać transponder tylko w domu.

Koń może być przewożony tylko wtedy, gdy ma paszport.

Koń powyżej 6 miesiąca życia bez transpondera i paszportu nie może uczestniczyć w ocenie.

NARKOTYKI LUB LEKI PRZECIWBÓLOWE

Artykuł 37

Każdy koń poddany inspekcji bez względu na wiek czy płeć musi być wolny od środków przeciwbólowych lub narkotyków. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości komisja ma prawo nakazać lekarzowi weterynarii wykonać badanie moczu i/lub pobrać próbkę krwi i poddać ją ocenie. Koń może też być sprawdzany wyrywkowo pod kątem zabronionych substancji.

W przypadku pozytywnego wyniku w odniesieniu do narkotyków i/lub środków przeciwbólowych w moczu lub krwi konia, wynik kontroli zostanie cofnięty, co oznacza że ​​każda forma premii lub predykatu przepadnie natychmiast. Wzmianka o tym wyniku zostanie opublikowana w czasopiśmie stowarzyszenia. Zarząd ma również prawo po pozytywnym wyniku wykluczyć uczestnika z członkostwa i nałożenia innych środków karnych. Jeśli wynik jest pozytywny, właściciel lub uczestnik poniesie wszelkie koszty za wszystkie badania. W przypadku wyniku negatywnego koszty te przechodzą na Stowarzyszenie.

Lista FEI zostanie wykorzystana jako podstawa; ; https://inside.fei.org/fei/cleansport/

WYNIKI

Wszystkie wyniki mogą być opublikowane w czasopiśmie klubowym i/lub na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

ZASTRZEŻENIA

Artykuł 38

Właściciel może sprzeciwić się wszystkim wynikom. Należy to zrobić na piśmie (lub e-mailem) w ciągu 8 dni roboczych po inspekcji. Zarząd decyduje które środki lub rozwiązania mają zastosowanie w zależności od sytuacji o której mowa.

Stallion Ballagh Cloud. Photographer Edyta Trojańska-Koch