Księgi hodowlane – Tinker

Zasady rejestracji i regulacje Hodowlanej Księgi Stadnej

Artykuł 1 Postanowienia ogólne
1. Poniższe postanowienia zostały przyjęte na mocy Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia „ Holenderska Księga Hodowlana Kucy Irlandzkich” Wspomniane przepisy realizowane są zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich z dnia 26 czerwca 1990 (90/427 / EC) oraz programem hodowlanym z 1994 (Dziennik Urzędowy 1994/696)

2. Pusty
3. Plan dobrostanu w sektorze Hodowli Koni uwzględnia w całości powyższe regulacje.
4. Pusty
5. Przedmiotem NSvT jest ochrona i rozwój rasy Kucy Irlandzkich. Cel hodowlany i jeśli to konieczne programy wspomagające rejestrację hodowlę służą realizacji wspomnianego celu.
6. Postanowienia NSvT dotyczą również pomocniczej księgi hodowlanej, oraz powiązanych z nią gałęzi (dziedzin). Zasady i postanowienia pomocniczej księgi hodowlanej oraz powiązanych z nimi gałęzi mogą być również bardziej restrykcyjne.

Artykuł 2 Geneza Księgi Hodowlanej , Pomocniczej Księgi Hodowlanej oraz innych gałęzi
1. NSvT jest Księgą Hodowlaną dla koni rasy Kuc Irlandzki
2. Pomocnicze Ksiegi hodowane sa księgami hodowlanymi w kajach członkowskich UE, które rejestruja Kuce Irlandzkie i otrzymały uznanie członków Państwa w którym zostały ustanowione
3. Pomocnicze Księgi hodowlane są uprawnione do rejestracji koni i prywatnych hodowli, obejmują między innymi selekcję i autoryzację koni, zgodnie z zasadami ustalonymi w Głównej Ksiedze Hodowlanej.
4. Potomkowie koni zarejestrowanych w Pomocniczej Księdze Hodowlanej ze swoją własną rejestracją i programem hodowlanym mogą być zarejestrowane również przez NSvT jeśli wnioskujący jest członkiem NSvT. Rejestracja konia następuje zgodnie z Decyzją UE 96/78 / WE
5. Konie rejestrowane w Pomocniczej Księdze Hodowlanej z certyfikatem wydanym przez Księgę Stadną, mogą być wpisane przez NSvT jeśli wnioskujący jest członkiem NSvT. Konie utrzymują świadectwo Pomocniczej Księgi Stadnej
6. Pomocnicza Księga Stadna będzie miała możliwość dopuszczenia rejestracji i organizacji programów hodowlanych (selekcja, inspekcja itp.) wykonywanych przez NSvT. Taka możliwość istnieje jedynie na wniosek pomocniczej Księgi Stadnej. W takim przypadku oficjalna umowa porozumienia pomiędzy NSvT i Pomocniczą Księgą Stadną zostanie stworzona. Konie członków Pomocniczej Księgi Stadnej są rejestrowane w tych samych rejestrach co członków NSvT. Certyfikaty Ksiąg Stadnych są również identyczne.
7. W krajach w których (nadal) nie ma pomocniczej Księgi Stadnej, NSvT dba o rejestrację i egzekwowanie programów hodowlanych, jeśli zachodzi taka konieczność, we współpracy z branżą danego kraju. Z zagraniczną branżą NSvT może utworzyć współpracę zrzeszeniową.

 

 

Artykuł 3 Identyfikacja I Rejestracja

1. Przewodniczący NSvT, jest upoważniony przez PVE do wydawania pszaportów koni.

2. Przy wydaniu paszportu konia, nie stosuje sie regulaminu NSvT ale regulacje PVE zawarte w dziale “Identyfikacja i rejesteracja”

3. Wniosek o wydanie paszportu konia lub jego duplikatu jest traktowany zgodnie z paragrafem 2 wspomnianych Zasad
4. Wniosek o wydanie paszportu konia lub jego duplikatu, rozpatruje Przewoniczący Rady Generalnej działając z upoważnienia nadanego przez PVE. Decyzja Przewodniczącego Rady jest aktem administracyjnym w rozumieniu Kodeksu Prawa Administracyjnego, moze zostać zaskarżona uwzględniając przepisy tego prawa.

5. W przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu paszportu, należy dołączyć oświadczenie lekarza wetrerynarii lub doradcy paszportowego, który przeczytał i potwierdził numer identyfikacji danego konia. Kopia deklaracjii zgubienia czy kradziezy powinna być wymagana.

6. NSvT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydanie paszportu konia lub jego duplikatu, pod warunkiem że reguły postępowania i instrukcje pracy PVE zostały zasosowane.

7. W przypadku zarejestrowanego konia jego paszport powinien być wysłany do jednostki prowadzącej księgę Hodowlaną w celu odnotowania tegoż faktu, w ciagu dwóch tygodni. Jednostka prowadząca Księgę stadną na wniosek rejestrującego, może odesłać paszport czyniąc go nieważnym.

8. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za wprowadzenie do paszportu niepoprawnych danych dotyczących konia. Rejestrujący (właściciel) jest zobowiązany do sprawdzenia wydanego paszportu i zgłosić niezwłocznie wszelkie braki do Stowarzyszenia.

9. Jeśli kolor umaszczenia rejestrowanego konia ulegnie zmianie lub jeśli ogier zostanie wykastrowany powinno to być niezwłocznie zgłoszone.

Artykuł 4 Rejestracja Hodowli
NSvT prowadzi Ksiegę Stadną Kucy Irlandzkich wyłącznie dla członków Stowarzyszenia. Rejestracja w Księdze Stadnej oznacza rejestrowanie rodowodu konia wraz z ewidencją, właściwościami oraz zdobytymi nagrodami przez konia

 

Artykuł 5 Sekcje, Klasy oraz Ewidencje
Księga Stadna jest podzielona na sekcje, klasy oraz ewidencje zgodnie z Dyrektywą UE 96/78. NSvT nadal posiada otwartą politykę hodowlaną. To oznacza, że rejestracja w Księdze Stadnej nie koniecznie musi znajdowac się w głównej jej części. Koń, którego rodzice zarejestrowani są w głównej części, również podlega takiej rejestracji. Główna sekcja jest podzielona na klasy, mianowicie: rasa (liga) oraz rasa poboczna. Konie z różnych klas są podzielone na różne rejestry, w zależności od kwalifikacji powiązanych z celem hodowlanym.

 

Artykuł 6 Główna Sekcja Księgi Stadnej.

Konie, których matki są zarejestrowane w głównej sekcji Księgi Stadnej jak i dodatkowej sekcji, oraz były zapłodnione przez ogiera zarejestrowanego w którejkolwiek z tych sekcji są rejestrowane w Księdze Stadnej.

Artykuł 7 Potomkowie ogierów oficjanie zaakceptowanych w Księdze Stadnej uznanej przez państwa członkowskie UE
Potomkowie wyżej wspomnianych ogierów są rejestrowani w Księdze Stadnej, tylko jeśli matka źrebaka jest zarejestrowana w Księdze Stadnej, Pobocznej Księdze Stadnej I, lub w rejestrze podstawowym.

 

Artykuł 8 Poboczna Księga Stadna I w głownej sekcji

Konie, których matki zarejestrowane sa w głównej sekcji (Księga Stadna) lub dodatkowej sekcji (rejestr podstawowy) oraz których samcami rozpłodowymi są ogiery rejestrowane w Podstawowym Rejestrze Źrebiąt lub w Księdze Stadnej Źrebiąt, lecz w czasie zapłodnienia nie miały pozwolenia na rozmnażanie, zostają wpisane do Pobocznej Księgi Stadnej I. Konie poczęte przez ogiery niezaakceptowane przez Księge Stadną lub Podstawowy Rejestr, są rejestrowane w Pobocznej Księdze Stadnej I. Potomstwo rasy pobocznej I klaczy, może być zarejestrowane w Ksidze Stadnej jeśli samiec rozpłodowy został zaakceptowany przez NSvT lub przez Podstawowy Rejestr Źrebiąt.

 

 

Artykuł 9 Rejestr Podstawowy w sekcji dodatkowej

W wyżej wymienionej sekcji NSvT, są rejestrowane konie których oboje rodzice lub jedno z rodziców są nieznani lecz same zostały zaakceptowane i przyjęte poprzez oficjalna inspekcję NSvT.

 

Artykuł 10 Program krzyżowania ras

Mowa tu o koniach, którch rodzice (rodzic) są zarejestrowani w innej Księdze Stadnej, i które zostały dodadne do NSvT na podstawie inspekcji. Te konie muszą spełniać takie same kryteria rejestracji jak te ustanowione dla Kucy Irlandzkich.Te konie są uwzględnione w dodatkowej sekcji, Rejestracji Podstawowej. Konie z programu krzyżowania ras, którch rodzice nie są zaakceptawani przez NSvT są rejestrowane w dodatkowym rejestrze Rejestracji Podstawowej, z adnotacją że rodzice nie posiadają certyikatu Księgi Stadnej. Rasami w programime krzyżowania ras są: Irish Cob, Gypsy Cob, Gypsy Vanner, Coloured Horse Traveller Bangs, Black and White, Traditional Cob. Jeśli nie można zastosować regulacji NSvT, decyduje komisja. Konie z programu krzyżowania ras, zachowują swoją własną tożsamość rasową i nazwę. Potomkowie tych koni zaklasyfikowani zostają do odpowiedniej klasy Kuców Irlandzkich.

 

Artykył 11 Rejestr Pomocy Księgi Głównej

Konie które są lub moga byc nie zgłoszone do Księgi Stadnej poprzez zwykłą inspekcję, są rejestrowane w Rejestrze Pomocy Księgi Głównej

Artykuł 12 Certyfikat Księgi Stadnej

1. Wszystkie konie rejestrowane w jednej klasie NSvT otrzymują certyfikat NSvT. Kolor licencji zależy od klasy do której został przypisany dany koń:
1. Czysta rasa (Główna Księga Stadna): niebieski
2. Poboczna Księga I: zielony
3. Rejestr Podstawowy: żółty
4. Rejstr Podrodzajów , te konie nie maja certyfikatu Księgi Stadnej
2. Wykazane w certyfikacie : sekcja drzewa genealogicznego, klasa, rejestr, zdobyte nagrody, właściwości, wysokość, historia rejestracji, numer identyfikacji, oznakowania, oraz inne informacje rejestrowanego konia
3. Certyfikat jest jedynie dowodem rejestracji NSvT lecz nie potwierdza własności. Certfikat musi być dostępny dla członków, aczkolwiek NSvT jest właścicielem certyfikatu i zawsze może go rządać.
4. Hodowca/ zarejestrowany właściciel konia płaci depozyt aby otrzymać certyfikat. Opłata podlega zwrotowai jeśli certyfikat zostanie zwrócony do NSvT z powodu sprzedaży lub śmierci konia. Kwota depozytu zostanie zwrócona członkowi jedynie jeśli certyfikat zostanie dostarczony w przeciągu miesiąca od daty sprzedaży lub śmierci konia.

 

Artykuł 13 Rejestry

1. W obrębie klas głównej sekcji i sekcji pobocznych, konie są podzielone na rejestry ze względu na płeć
2. Tymczasowy Rejestr Źrebiąt (VVR) F
Źrebięta, które nie posiadają indentyfikacji (mikro transporder) są tymczasowo rejestrowane w Tymczasowym Rejetrze Źrebiąt. Zwierzęta w tym rejestrze nie są ( jeszcze) rejestrowane w żadenj z klas w głównej sekcji.
Oznacza to, że potomkowie tych koni nie są dostosowane do rejestracji w Księdze Stadnej. Podczas kiedy źrebię/koń dostaje mikro chip oraz rodzice są ustaleni, źrebię to zostaje zarejestrowane w Księdze Źrebiąt. Dla koni w Tymczasowym Rejestrze Źrebiat rodowód nie jest publikowany.

3. Księga Źrebiąt dla ogierów i klaczy (VB).
Podczas kiedy źrebię/koń dostaje mikro chip oraz rodzice są ustaleni, źrebię to zostaje zarejestrowane w Księdze Źrebiąt. Rodowód dla koni jest wówczas wystawiony w Księdze Źrebiąt

4. Klacz rozpłodowa (MB).
Po ukończeniu 3 lat, klacz może zostac uwzględniona w Rejestrze Księgi Stadnej. Aby to było mozliwe koń musi zostać poddany inspekcji i spełnić minimalne wymagania co do typu, ukształtowania, poruszania się oraz wysokości

5. Księga Stadna dla ogierów (HB).
Po ukończeniu 3 lat , ogier może zostać uwzględniony w Rejestrze Hodowlanym. Ogiery mogą zostać zarejestrowane w Księdze Stadnej jako wyszczególnione w protokole testów/badań

6. Księga Kastracji (RB).
Po ukończeniu 3 lat, kastracja może zostać uwzględniona w Księdze Kastracji. W celu kastracji koń musi przejśc inspekcję oraz spełnić minimalne wymagania co do typu, ukształtowania, poruszania się oraz wysokości. Ogiery, które zostały wykastrowane są rejestrowane w księdze Kastracji jeśli dowód kastracji został wydany przez urzędowego lekarza weterynarii.
Artykuł 14 Podstawowe wymagania do rejestracji
Opis Kuca Irlandzkiego, zklasyfikowanego jako typ Cob, Vanner, Grai

 

1. Cob

Ogólny wygląd
Silny, ciężka i zwarta budowa z dużą ilością włosia. Cob ma spokojny i ufny wygląd
Wysokość
Waha się pomiędzy 1.35 m and 1.56 m.
Kolor
Często kolorowe lub jednolite. Aczkolwiek, inne, w przypadku kucyków/ koni znane kolory sa dopuszczalne
Głowa
Od małych do normlnych rozmiarów, szerokie czoło w proporcji do reszty ciała. Może występować “Barania głowa”
Oczy
Duże, odważne I inteligentne oczy. Księzycowe/niebieskie oczy mogą występować
Uszy
Dobrze osadzone . Sojące, niebyt blisko siebie, skierowane przodem, małe lub normalnego rozmiaru
Szczęka and jama ustna
Szczęka wyrazista w harmonii z resztą ciała konia. Przełyk nie jest zbytnio przestronny.
Kark
Znacznie zaokraglony, długość normalna po nieznacznie krótką. Może być osadzony głębiej w klatce piesiowej, poniżej szyi nie jest wysoko ocenniany.
Kłąb
Dostateczny sukcesywny rozwój w kłębie, zwłaszcza w obrębie tylnej. Mogą występować Płaskie kłęby.
Łopaki
W wiekszości przypadków dobra długość, pod względem lokalizacji często dość spadziste/strome
Przednie nogi
Nogi powinny byc twarde i suche. Normalne po twarde w swoim typie. Przednie nogi są dobrze umiejscowione, patrząc z przodu pionowo z kopytami ze szczeliną. Patrząc z boku, pęcina pod kątem 45 stopni w relacji z podłożem. Przednia noga nie jest zbyt długa, pęcina dostatecznie długa i sprężysta. Stawy sa dobrze rozwnięte, szczególnie suche i dobrze usadowione/wykształcone

Grzbiet i lędźwie
Długośc grzbietu jest często od skróconej po normalną długość, mocno połączony

Klatka piersiowa
Od szerokiej po normalna szerokość, dobrze umięśniona.

Żebra
Dobrze wysklepione. Kręgosłup nie powinien być widoczny.
Krzyż
Odpowiedni pod względem lokalizacji często nieznacznie pochylony

Tylnie nogi
Nogi powinny być mocne, suche oraz dobrze i poprawnie umiejscowione. Od normalnych do ciężkich i akceptowane w typie. Patrząc z tyłu proste udźce. Patrząc z boku dobrze i silnie umięśnione. Podudzie powinno być dostatecznie długie i umięśnione. Stawy dobrze rozwinięte, szczególnie suche i dobrze ugruntowane. Staw skokowy powinien być duży, płaski i suchy. Kąt stawu skokowego powinien miec 150 stopni. Pęcina tworzy kąt około 55 stopni do podłoża.
Stopy/kopyta
Kopyta są jednakowo uformowane i twarde.

Szczotki pęcinowe
Bujne, zaczynające się od uda i kolana, pokrywając zarówno przód i tył kopyta. Średnio ciężki typ często ma mniej sierści.

Grzywa
Normalna do bujnej

Poruszanie się
Gładko, mocno lecz przeważnie funkcjonalne poruszanie się. Chód jest przestronny i podniesiony, kłus jest aktywny, często pokazujący akcję kolan.

2. Vanner

Ogólny wygląd
Imponujący i zdrowy wygląd z dużą ilością włosia. Silnie zbudowany, cichy I pewny wygląd

Wysokość
W przedziale od około 1.56m do 1.70m.
Kolor
Często kolorowe lub jedolite. Aczkolwiek, w przypadku kucyków/koni inne znane kolory są dopuszczalne

Głowa
Prosta z szerokim czołem, często nieco długa ale niezbyt duża. Określona relacja do reszty ciała konia. Barania głowa może występować
Oczy
Szczere i inteligentne. Księżycowe oczy/niebieskie oczy mogą występować

Uszy
Dobrze osadzone. Sojące prosto, niezbyt blisko siebie, skierowane przodem do twarzy, normalnego rozmiaru.

Szczęka i jama ustna
Szczęka jest wyrazista w harmonii z resztą głowy. Przełyk niezbyt obszerny
Kark
Często nieznacznie poziomy, ciężki, długość normalna lub krótka. Szyja nie powinna być zbyt słabo umięśniona i powinna być dostatecznie wysoko osadzona w klatce piersiowej. Miejsce pod szyją nie powinno być widoczne.

Kłąb
Adekwatny rozwój stopniowo łączący sie z tylnią stopą. Płaskie kłęby mogą występować.

Łopatka
Dostatecznie dobra długość , pod względem lokalizaji strome/spadziste

Przednia noga
Nogi powinny być twarde i suche. Ciężkie i w związku z tym właściwie dla typu. Przednie nogi są dobrze umiejscowione, widziane prostopadle z przodu ze szczelina w kopycie. Patrząc z boku prostopadle do podłoża, pęcina o kącie 45 stopni w relacji z podłożem. Kość nogi przedniej nie jest zbyt długa, pęcina dostatecznie długa i sprężysta. Stawy są dobrze wykształcone, szczególnie suche i dobre wykształcone/usadowione.
Grzbiet i lędźwie
Grzbiet normlnej długości odpowiednio dla typu. Tendencja do krótkiego grzbietu jest dopuszczalna. Mocny i dobrze połączony

Klatka piersiowa
Szeroka i muskularna

Żebra
Dobrze wysklepione . Kręgosłup nie powinien być widoczny.

Krzyż
Odpowiedni pod względem lokalizacji często nieznacznie pochylony

Tylnie nogi
Nogi powinny byc twarde, suche, oraz dobrze i poprawnie umiejscowione. Ciężkie i w związku z tym właściwe dla typu. Patrząc z tyłu proste tylnie nogi. Patrząc z boku mocno zbudowane i silne. Goleń powinien być dostatecznie długi i umięśniony. Nadgarstki dobrze wykształcone, szczególnie suche i dobrze umiejscowione. Staw skokowy powinien być duży, płaski i suchy. Kąt stawu skokowego powinien mieć 150 stopni. Pęcina tworzy kąt około 55 stopni do podłoża.

Stopy/Kopyta
Kopyta są jednakowo uformowane, twarde i silne.
Szczotki pecinowe
Bujne, zaczynające się od stawu skokowego i kolana , pokrywając przód i tył. Grzywa i ogon normalne po bujne
Poruszanie się
Silne i funkcjonalne poruszanie się, w którym każdy staw jest używany poprawnie. W kłusie Vanner ma typowy ruch pchający z zadu.

 

3. Grai

Ogólny wygląd :
Grai jest lżejszym typem budowy Kuca Irlandzkiego, ma bardziej wyrafinowaną psychikę niż Cob i Vanner, niemniej jednak Grai ma typowe cechy charakterystyczne przedstawione w oznaczonym stopniu. Wygląd elegancki i pewny siebie

Wysokość
W przedziale od 1.35 m. do 1.56 m. Inne wysokości do 1.70 m. mogą występować

Kolor
Często kolorowe lub jednolite we wszytkich wariantach. Aczkolwiek, inne, w przypadku kucyków/ koni popularne kolory sa dopuszczalne.

Głowa
O normalnego po mały rozmiar, pełna gracji. Baranie głowy mogą występować.

Oczy
Duże, śmiałe i inteligentne. Księżycowe oczy/niebieskie mogą występować.

Uszy
Dobrze umiejscowione, stojące prosto, niezbyt blisko siebie, czubki skierowane do przodu, małe lub normalnych rozmiarów.

Szczęka i jama ustna
Szczęka na wygląd normalny w stosunku do głowy. Przełyk niezbyt szeroki.

Kark
Normalna długość. Struktura karku ma tendencje bardziej w kierunku pionowym. Kark nie powinien byc osadzony zbyt głęboko w klatce piersiowej i nie moze być słabo umieśniony. Pod karkiem nie jest szczególnie doceniane.

Kłąb
Odpowiedni i poprawny stopniowy rozwój kłębu, szczególny nadmiar w kierunku tyłu

Łopatki
Skośne i dobrej długości.

Przednie nogi
Nogi powinny byc solidne, jędrne i suche, poprawnie umiejscowione. Nogi są nieco delikatne w harmonii do całego wyrafinowanego wyglądu Grai. Jego nogi przednie są dobrze umiejscowione, widziane prostopadle z przodu z kopytem ze szczeliną . Przednia noga widziana z boku prostopaddle do podłoża, pęcina o kącie 45 stopni w relacji z dołem. Noga przednia nie jest zbyt długa i pęcina dostatecznie długa i sprężysta. Stawy są dobrze wykształcone, szczególnie suche i dobrze umiejscowione/wykształcone

Grzbiet i lędźwie
Silny I dobrze zbudowane mogą byc nieco długie length.

Klatka piersiowa
Umięśniona I normalnej szerokości.

Żebra
Bobrze wysklepione. Kręgosłup nie powinien byc widoczny
Cross
Dobra długośc, okrągły, powinien być niezmacznie pochyły/spadzisty
Nogi tylnie
Nogi powinny być twarde, suche i umiejscowione poprawnie. Nogi są normalne w zależności od ciężaru, do pewnego stopnia delikatne w związku z tym pasujące do całości wyrafinowanego wyglądu Grai. Patrząc z tyłu, proste. Patrząc z boku utrzymane dobrze i silnie. Podudzie jest dostatecznie długie i umięśnione. Stawy są dobrze rozwinięte, szczególnie suche i dobrze wykształcone/umiejcowione. Kąt stawu skokowego powinien miec 150 stopni. Pęcina tworzy kąt okoló 55 stopni w stosunku do podłoża.

Stopy/kopyta
Kopyta są odpowiednio ukształtowane, delikatne niezbyt duże.
Szczotki pęcinowe
Mniejsza iloścć niz normalnie. Zaczynające się od stawu skokowego i tyłu kolana, pokrywające przód i tył kopyta
Grzywa i ogon
Dostateczna ilosc włosia

Poruszanie się
Grai ma aktywne, silne i bardziej postawne ruchy za pomocą wszytkich stawów. Kłus jest charakterystycznie liniowy.

4. Zaburzenia genetyczne:
Jeśli chodzi o zaburzenia genetyczne występujące u Tinker(ów) w Holandii należy zwrócić uwagę na nastepujące defekty:
I. Usta (nagryz pionowy i przodozgryz)
II. Kolana (boczne zwichnięcie rzepki , notoryczne i postępujące)
III. Otwarte ciemiączko
IV. Skrajnie nieprawidłowa pozycja nóg

5. Informacje rejestracyjne :
Podczas rejestracji następujące dane są ewidencjonowane:
a. Unikalne imię
b. Dożywotni numer zwierzęcia
c. Płeć
d. Umaszczenie
e. Wzrost, pomniejszony o wysokość podkowy
f. rok a jeśli to mozliwe data I miejsce urodzenia
g. Pochodzenie, rodowód
h. Imię i nazwisko, adres właściciela
i. Imię i nazwisko, adres hodowcy
j. Potomkowie
k. Nagrody wpisane do Księgi Stadnej
l. Cechy szczególne
m. Transponder / numer mikroczipa
n. badania DNA.
Jeśli rok urodzenia nie jest ustalony wówczas dokonuje się określenia wieku na podstawie przeglądu zębów konia. Jeśli według właściciela wiek został źle oszacoany, występuje on na koszt własny z zapytaniem o ustalenie wieku konia do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Utrecht

6. Rejestracja zburzeń genetycznych:
Hodowca powinien odnotować w księdze Stadnej wszelkie niezgodności podczas urodzenia źrebięcia, które mogą być uwarunkowane genetycznie. Doradca hodowalny lub lekarz weterynarii, który identyfikuje źrebię lub dorosłe zwierzę powinien wyszczególnić rozbieżności w formularzu identyfikacyjnym. Możliwe zaburzenia i braki genetyczne są rejestrowane dla danego zwierzęcia w Administracji, zatem analiza przodków i rodziców może zostać dokonana.

Artykuł 15 Nominacje/Tytuły
Nominowane do tytułów są konie, które wyróżniają się wysoką jakością. Nominacje mogą bazować na konia własnych wynikach, sposobie używania, lub na podstawie jakości konia lub jego potomków

 

1. TYTYŁ: GWIAZDA *
Ogier :
Uznany Ogier będzie traktowany jako ogier z uzyskaną pierwsza nagrodą podczas inspekcji zewnętrznej
Klacz:
Trzyletnia lub starsza klacz która uzyskała conajmniej 210 punktów, oraz pierwszą nagrodę podczas inspekcji, spełnia wymagania aby orztymać nominację gwizadą jako klacz wchodząca w skład typu z conajmniej siedemdziesięcioma punktami.
Wałach:
Trzyletni lub starszy wałach, ktory uzyskał conajmniej 210 punktów, oraz pierwszą nagrodę podczas inspekcji, kwalifikuje sie do nominacji gwiazdą jako wałach wchodzący w skład typu z conajmniej siedemdziesiecioma punktami.
* Nominacje gwiazdą uzyskane w 2009 zostają utrzymane.

 

2. TYTUŁ: PREFERENT
Ogier:
Ogier musi miec conajmniej 15 dzieci powyżej 3 roku życia, z kótrych 9 uzyskało pierwsze miejsce, oraz 6 drugie miejsce. Uprzywilejowany ogier musi mieć przynajmniej jednego potomka, który został uznany w Holendeerskiej Księdze Stadnej dla rasy Tinker.
Klacz:
Klacz zarejestrowana w Księdze Stadnej, która ma conajmniej 3 trzyletnie lub starsze źrebięta z uzyskanym pierwszym miejsem.

 

3. TYTUŁ MODELOWY/WZORCOWY **
Klacz z nominacją STAR:
Pięcioletnia lub starsza klacz, która jest wyznaczona przez Centrana Inspekcję. Jej rasa, zewnętrzny wygląd i sposób poruszania się, są wzorcowe dla idealnego Tinkera. Modelowa Klacz ma conajmniej jedną pozycję/punkt na 7.5 obowiązujacych dla rasy.

Wałach:
Pięcioletni lub starszy Star Wałach, który jest wyznaczony przez Centralną Inspekcję. Jego rasa, zewnętrzny wygląd I sposób poruszania się, są wzrcowe dla idealnego Tinkera. Wałach posiada conajmniej jedna wzorcową pozycję/punkt na 7.5 obowiązujących dla rasy.

** Pięcioletnie lub strasze konie mogą zostać przyjęte do klasy Star w CK. Dla tej kategorii, sędziowie mogą zaprosić konie z “wzorcowym zestawieniem”. Zaproszenie do udziału nie gwaratnuje otrzymania tytułu MODEL nie upoważnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
Właściwości w punkcie 1 i 2 bazują na wynikach oględzin zwierzęcia trzyletniego lub starszego. Właciwosci które znajduja się w punkcie 3 bazują na wynikach zwierzęcia pięcioletniego lub starszego. Wyniki pomiarów sa efektywne jedynie kiedy zostały uzyskane na podstawie testów przeprowadzonych przez Holenderską Księgę Stadną Tinkerów.

4. TYTUŁ SPORT
Tytuł SPORT mogą uzyskać klacze, wałachy i ogiery z dobrymi wynikami w zawodach sportowych. Tytuł ten może być uzyskany na podstawie wyników zarejestrowanych podczas wystepu na “Królewskiej Holenderskiej Federacji Jeździeckiej” (KNHS). Zarejestrowane miejsce na KNHS określa zakwalifikowanie się do tytułu SPORT.

Minimalne wymagania do uzyskania tytułu SPORT:
ujeżdżanie:
Grai Z1 +5
Cob M2 + 5
Vanner M1 + 5

Jazda (ujeżdżanie )
Grai Z +10
Cob M + 10
Vanner L + 10
Powyzsze wymagania mają zastosowanie dla osiągnięć uzyskiwanych w Holandii. Dla osiągnięć zagranicznych powinny być podobne wymagania do weryfikacji przez Radę Sportową. Uzyskanie tytułu SPORT nie jest podstawą dla (nowego) celu hodowlanego i z pewnością nie będzie promowany.
Dla rejestracji każdego uzyskanego tutułu ponosi sie opłatę zgodną z ustaleniami Księgi Stadnej.

Artykuł 16 Rejestracja Źrebiąt

1. Zgłoszenie źrebięcia. Zgodnie z postanowieniami Księgi Stadnej, w ciągu 14 dni od urodzenia źrebię musi byc odnotowane w NSvT. Adnotacja może zostać dokonana jedynie na podstawie zgłoszenia o porodzie. Potwierdzenie krycia I certyfikat uroszenia dostarczany jest hodowcy przez włąsciciela ogiera na podstawie informacji dotyczących ktycia klaczy.. Po otrzymaniu wniosku o rejestrację urodzenia, Tymczasowy Młody Ogier otrzymuje rejestrację NSvT potwierdzającą urodzenie. Otrzymuje ja własciciel.

2. Rejestracja źrebięcia. Ostateczna rejestracja źrebięcia w Księdze Źrebiąt, następuje po indentyfikacji źrebięcia (mikroczip). Czip może byc wykonany przez wyznaczonego doradcę paszportowego NSvT podczas inspekcji dokonanej na podstawei Księgi Stadnej, lub innego autoryzowanego doradcę paszportowego lub przez zarejestrowanego lekarza weterynarii rejestru I&R PVE Weterynaryjnej Fundacji Jakości. Źrebię musi być zaczipowane przez 6 miesięcy zycia. Czipowanie źrebięcia powinno być dokonane przy matce. Mikro-transporder jest sposobem identyfikacji zarówno dla rejestracji Księgi Stadnej jak I rejestracji w kontekscie I&R

3. Stowarzyszenie powinno zgłosić posiadaczowi ogiera obowiazek uiszczenia opłaty dla Stowarzyszenia za krycie klaczy. Jeśli posiadacz ogiera nie zgadza sie, jego rejestracja lub rejestracja jego potomków nie będze dokonana dopóki nalezne opłaty nie zostana uiszczone.

Artykuł 17 Rejetracja and nazewnictwo

1. Dla każdego źrebięcia przeznaczonego do rejestracji oferowany jest unikalny NSvT numer rejestracyjny. Numer ten jest dodany do numeru rejestracyjnego 528021. Numer rejestracyjny składa się z sześciu cyfr w systemie UELN (składający sie z trzycyfrowego kodu kraju pochodzenia i trzech kolejnych cyfr okreslających pochodzenie), natępnie z roku urodzennia I przydzielonego numeru w Księdze Stadnej.
2. Numer rejestracyjny nie może zostać zmieniony
3. Nazwy nadane źrebiętom które urodziły się w roku, nie są powiązane z niezmienna literą. Nazwa/Imie źrebięcia moze wystapic tylko raz. Nazwa/Imię nie może zostać zmieniona. Jeśli w prefiksie imienia została uzyta nawa stajni, dodatkowo pierwsza litera nazwiska hodowcy wygasa
4. Na dokumentach NSvT zawsze widnieje nazwa rodowodu a nie zanki wywoławcze

 

Artykuł 18 Weryfikacja DNA
1. NSvT dokonuje losowego testowania DNA w celu weryfikacji rodu/pochodzenia
2. Jeśli dokładnośc zakresu danych urodzenia konia są wątpliwa, koszt badań ponosi zarejestrowany właściciel konia.
a. Jesli dane urodzenia żrebięcia nie odpowiadaja informacjom w NSvT nlezy uiścic opłatę za rejestrację.
b. Jeśli źrebię nie jest dodane do bazy rodziców dla identyfikacji. Koszt leży po stronie właściciela. Wyjątkiem jest certyfikat weterynaryjny, który deklaruje matkę tydzień po porodzie
c. W przypadku nieoficjalnej identyfikacji źrebięcia (czipowanie) zgłoszenie rejestracji do NSvT jest dokonywane w przeciągu czterech tygodni. Koszt badania jest ewidencjonowany.
d. Jeśli transporder jest niewykrywalny lub został uszkodzony. W przypadku gdy transporder jest przymocowany przez NSvT, koszt badania DNA leży po stronie NSvT, jeśli to nie problem koszty sa ewidencjonowane.
e. Ogiery biorące udział w inspekcji ogierów. Koszt badania jest ewidencjonowany.
3. Próbka włosia powinna być pobrana do veryfikacji DNA przez autoryzowanego doradcę paszportowego NSvT lub lekarza weterynarii, o ile NSvT nie ustanowi inaczej. Próbi włosia wysyłane są do NSvT wraz z oświadczeniem osoby pobierającej próbkę (Imie I nazwiski, data I podpis)

Article 19 Hodowca i rejestracja
1. W zgłoszeniu o urodzeniu źrebięcia wskazuje się hodowcę, czas narodzin źrebięcia. Zgłoszenie następuje do NSvT.
2. W sytuacji kiedy zgłoszeniu o urodzeniu wystepuje kolejny właściciel klaczy, wówczas rejestracja w NSvT jest traktowana jako sprzedaż tym samym należne są opłaty transferowe.
3. Kazdy kon podlega jednorazowej rejestracji. Kon moze posiadac kilku członków Stowarzyszenia. W tym celu, należy złożyć wniosek do NSvT. Zarejestrowani sa odpowiedzialni za przestrzegnie Praw i obowiązków Rejestru Koni. Rejestracja jest dokonywana tylko dla celów wewnetrznych NSvT w powiązaniu z prawami i obowiązkami rejestracyjnymi nie upowaznia do dochodzenia żadnych praw przeciwko NSvT 4. Przez złożenie wniosku do jednego z rejestrów NSvT, składający go deklaruje że jest świadomy I zgadza się na stosowanie określonychw nich przepisów
5. Rejestracja, wydanie certyfikatu i paszportu, testy są płatne zgodnie ze stawkami NSvT

Artykuł 20 Transfer koni
1. Sprzedający konia musi wysłać do NSvT zarówno jego rodowód jak I paszport. NSvT ponosi odpowiedzialnośc za zmiany dokonane w obu tych dokumentach.
2. Aby ustanowic nazwę certyfikatu rodowodu, kupujący musi byc członkiem NSvT. W przypadku paszportu, kupujacy nie musi byc członkiem NSvT
3. Za rejestracje konia pobiera się opłaty
4. Transfer koni, których nazwa ulega zmanie nie zostana zapisane dopóki opłaty nie zostana uiszczone.

 

Artykuł 21 Nazwy Stajni

1. Członkowie mogą wystapic z wnioskiem o ochrone nazwy która została dodana za zgodą, na koncu lub na początku imienia źrebięcia. Osoby trzecie nie mogę używac tego imienia. Nazwa nie może byc dyskryminujące, oszczerczy czy komercyjne. Używanie nazw “Holenderska Księga Stadna Tinkerów” i “ Battie” nie jest dozwolone.
2. Wniosek o ochrone imienia musi mieć postac pisemną. Kiedy zgoda zostanie udzielona, nazwa jest wazna przez okres jednego roku. Bez wypowiedzenia nazwa przedłużana jest co roku. Za ochronę nazy stajni pobierana jest roczna opłata.
3. Zarejestrowana nazwa stajni jest chroniona wyłącznie w obrebie NSvT

Artykuł 22 Pusty

Artykuł 23 Eksport
Każdy koń który opuszcza kraj ( tymczasowo lub na stałe), musi posiadac Certyfikat Eksportowy wraz z cerytfikatem zdrowia. Takie weterynaryjne certyfikaty eksportowe sa wydawane przez VWA

Artykuł 24 Kwoty i stawki
Stawki i płatności uwzględnione w powyższych regulacjach powinny być ustalone co roku przez Zarząd stowarzyszenia podczas Walnego zgromadzenia.

Artykuł 25 Decyzje administarcyjne

We wszytkich sprawach nieuregulowanych przez powyższe postanowienia, decyduje Zarząd NSvT. Zarząd jest uprawniony do wydłużenia limitów czasowych wyszczególnionych w powyżych regulacjach.