Statut

POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TINKERÓW

STATUT
59-610 MARCZÓW, MARCZÓW 56A

I. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TINKERÓW.
 2. POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TINKERÓW, zwane dalej Stowarzyszeniem działa w szczególności na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Marczów (59-610).
 2. Adresem Stowarzyszenia jest Marczów 56A, 59-610 Marczów.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie i celach działania, o ile pozwalają na to odpowiednie przepisy.

§ 7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej, do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wprowadzanie do Polski i rozpowszechnianie hodowli koni rasy tinker.
 2. Zapewnianie właściwej oceny jakości koni rasy tinker.

 

 1. Tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów.
 2. Udzielanie porad i informacji o opiece nad końmi rasy tinker i informacji o rasie w ogóle.
 3. Promowanie zdrowia i dobrostanu koni rasy tinker ogólnie.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie poszerzania w społeczeństwie wiedzy o koniach w ogóle, w tym w szczególności o koniach rasy tinker.
 5. Integrowanie środowiska hodowców koni typu tinker.
 6. Doskonalenie hodowli i chowu koni rasy tinker.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Działanie formalnoprawne zmierzające do uzyskania rozwiązań systemowych korzystnych dla hodowli koni rasy tinker w Polsce.
 2. Prowadzenie Polskiej Księgi Hodowlanej Koni Rasy Tinker.
 3. Reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia w stosunku do organizacji, władz państwowych oraz środków przekazu.
 4. Udzielanie hodowcom i użytkownikom koni rasy tinker wszechstronnej pomocy fachowej w zakresie hodowli i użytkowania koni rasy tinker.
 5. Promowanie wyścigów koni rasy tinker oraz zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych z udziałem koni rasy tinker.
 6. Prowadzenie działalności popularyzującej cele działalności Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej:
  – Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.- Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 8. Dysponowanie darowiznami rzeczowymi i finansowymi od darczyńców krajowych i zagranicznych przeznaczając je, w zależności od woli darczyńcy w szczególności na:
  1)   pokrywanie kosztów badania i oceny koni,2)   pokrywanie kosztów szkoleń dla powożących i trenerów,3)   wspieranie hodowli koni rasy tinker,4)   finansowanie innych działań wynikających z § 9.
 9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze i wymianę informacji z nimi.
 10. Organizowanie warsztatów dla hodowców koni rasy tinker i innych zainteresowanych osób.

 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być z zastrzeżeniem ustępu 2 obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, mający jak i nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający. O ile w statucie wyraźnie nie zastrzeżono, że dane postanowienie Statutu odnosi się do członków honorowych bądź wspierających, przyjmuje się, że dane postanowienie ma zastosowanie do członków zwyczajnych.

§ 12

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, które zadeklarują na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§ 13

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wyróżniły się wybitnymi zasługami w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia oraz wniosły istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania stają się członkami Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia, powinna złożyć do Zarządu deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji przystąpienia na członka i zawiadamia zainteresowanego o treści uchwały. W razie przyjęcia do Stowarzyszenia, przyjęty członek ma obowiązek zapłaty wpisowego.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b. korzystania z dorobku Stowarzyszenia,
  c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  e. czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,
  f. odwoływania się od uchwał Zarządu,
  g. odwoływania się od uchwał Komisji Rewizyjnej.
 2. Prawa wymienione w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu jeżeli członek zalega z płatnością składek członkowskich za minimum jeden okres. Zawieszenie trwa do czasu uiszczenia składek.

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 3. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 4. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. regularnego, corocznego opłacania składek,
 6. dbać o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz o poszanowanie jego mienia.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. zrzeczenia się członkostwa,
  b. wykluczenia z listy członków,
  c. śmierci członka.
  d. wykluczenia przez Zarząd
  – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku,- działania członka na szkodę Stowarzyszenia
 2. Członek Stowarzyszenia może w każdym czasie zrzec się członkostwa.
 3. W przypadku zrzeczenia się członkostwa Zarząd skreśla członka z listy członków.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 5. Zmarłego członka Zarządu skreśla się z listy członków z datą śmierci.

IV. Władze Stowarzyszenia
§
19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • § 20
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

IV A Walne Zebranie Cz łonków
§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia i do jego kompetencji należy między innymi:

 1. Wybór członków Zarządu większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych Zarządu i bilansu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach.
 5. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 6. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości Stowarzyszenia większością 3/4 głosów.
 8. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, którą Stowarzyszenie może zaciągnąć.
 9. Uchwalanie zmian w statucie.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków grupuje wszystkich członków Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w siedzibie Stowarzyszenia, tak by mogło się odbyć do 30 czerwca każdego roku.
 2. Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane najpóźniej na 14 dni przed ustawowym terminem rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków następuje na piśmie listem poleconym lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania, wysłane co najmniej na14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w sposób wskazany w ust. 3.
 5. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków do dnia 20 czerwca każdego roku, zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 23

Walne Zebranie Członków :

 1. Może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad oraz odroczyć ich rozpatrzenie do następnego zebrania.

§ 24

Protokoły z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący i protokolant.

IV B Zarząd
§ 25

 1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków, w tym w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa, wybieranych na okres 5 lat, i do jego kompetencji należą w szczególności:
 2. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 4. podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na członka lub wykluczenia z listy członków,
 5. zabezpiecza majątek Stowarzyszenia,
 6. zwołuje Walne Zebrania Członków,
 7. sporządza roczne sprawozdania i bilanse do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
 8. udziela pełnomocnictwa dla wykonania czynności określonego rodzaju,
 9. zaciąga zobowiązania i składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zaś poza posiedzeniami sprawuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy Członkami Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu. W razie równości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie mniej niż 2 razy w roku.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 27

 1. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  – odwołania przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym,- zrzeczenia się mandatu,- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. W razie wyboru dla uzupełnienia składu Zarządu w trakcie kadencji, mandat tak wybranego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.

§ 28

W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Komisji Rewizyjnej.

IV C Komisja Rewizyjna
§ 29

Komisja Rewizyjna liczy 3 członków na okres trwania kadencji Zarządu i do jej kompetencji należy:

– nadzór nad całokształtem Stowarzyszenia, – kontrola Zarządu.

§ 30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej 2 razy w roku z własnej inicjatywy, z inicjatywy innych członków Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządu.

§ 31

 1. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  –   odwołania przez Walne Zebrania Członków, – zrzeczenia się mandatu,-   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 3. W razie wyboru dla uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji mandat tak wybranego członka Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków tej Komisji.

  § 32

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się wyłącznie w pełnym składzie, a uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 34

Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

§ 35

Od uchwał Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

V. Środki Finansowe Stowarzyszenia
§ 36

Środki finansowe dla pokrywania kosztów działalności Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn od osób fizycznych i prawnych.
 2. Spadków.
 3. Dotacji i subwencji.
 4. Składek członkowskich.
 5. Odsetek od lokat pieniężnych Stowarzyszenia w bankach.
 6. Przychodów z tytułu prowadzenia Księgi Hodowlanej.
 7. Prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 37

 1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

 

VI. Postanowienia Końcowe.
§ 38

 1. Zmiana statutu następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w obecności co najmniej 3/4 liczby członków większością 3/4 głosów.
 2. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy dla rejestracji Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia między innymi gdy:
  – Stowarzyszenie osiągnęło cele dla których zostało powołane,
  – nie posiada środków na finansowanie swej działalności,
  – Stowarzyszenie trwale zaprzestało prowadzenia działalności.
 4. Wraz z podjęciem uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybierze w drodze uchwały likwidatorów. Likwidatorami mogą być również osoby spoza Stowarzyszenia.
 5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.